Phòng khoa học công nghệ hợp tác và sau đại học


Phòng khoa học công nghệ hợp tác và sau đại học
Địa chỉ: Phòng A303 - Lầu 3, Nhà A, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q.7, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)37 755 059
Website: http://scp.tdt.edu.vn
 

Thông tin nhà đào tạo

    Phòng khoa học-công nghệ, hợp tác & sau đại học là đơn vị chuyên trách nghiên cứu đề xuất để tham mưu cho Ban giám hiệu về tất cả những công việc liên quan đến nghiên cứu khoa học công nghệ, hợp tác trong và ngoài nước, công tác đào tạo và bồi dưỡng sau đại học.Xây dựng và đề xuất Ban giám hiệu ban hành những qui định, qui chế, văn bản hành chính cần thiết nhằm thực hiện việc quản lý công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác, đào tạo và bồi dưỡng sau đại học theo chức năng được giao.

I. Khoa học – công nghệ:

o Căn cứ vào các Luật, Nghị định, Văn bản dưới Luật, Qui chế quản lý khoa học của nhà nước các cấp, Qui chế tổ chức và hoạt động của Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng, Phòng xây dựng những qui định, qui chế về nghiên cứu khoa học, tổ chức triển khai và quản lý khoa học trong nhà trường trình Hiệu trưởng ký ban hành làm nền tảng cho công tác nghiên cứu và quản lý khoa học.

o Tham mưu cho Ban giám hiệu ban hành các văn bản liên quan cần thiết để tổ chức triển khai, giám sát, quản lí thực hiện và ứng dụng trong hoạt động khoa học- công nghệ. Ký ban hành những văn bản trong trường, những văn bản có liên quan đến các công việc trên theo sự ủy nhiệm của Hiệu trưởng.

o Hướng dẫn lập kế hoạch, đăng ký và trình duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của giảng viên, sinh viên các Khoa, Phòng theo kế hoạch kinh phí được dự toán hàng năm. Theo dõi tiến độ thực hiện, kiểm soát qui trình, tổ chức các hội đồng nghiệm thu, trực tiếp quản lý việc chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng cho đơn vị thụ hưởng, theo dõi và đánh giá việc ứng dụng. Tổng kết, làm báo cáo cho các cấp thẩm quyền, tham mưu khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học-công nghệ.

o Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên, giảng viên; tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học. Giới thiệu sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ của giảng viên, sinh viên lên các phương tiện thông tin trong và ngoài trường. Đề xuất việc tham gia hoặc tổ chức các hội chợ, triển lãm trong lĩnh vực khoa học-công nghệ. Phối hợp với Đoàn Thanh Niên huấn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

o Đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học-công nghệ. Phối hợp các Khoa, Phòng triển khai dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, Bộ, địa phương. Mở rộng các quan hệ đối ngoại để tiếp nhận các đơn đặt hàng, đấu thầu các chương trình và đề tài nghiên cứu, dự án khoa học; báo cáo Ban giám hiệu và tổ chức cho các đơn vị trong nhà trường đăng ký thực hiện.

o Tham gia và thực hiện những nhiệm vụ theo qui định của Hội đồng khoa học trường.

o Xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng trong nhà trường. Tham mưu, đề xuất Ban giám hiệu quyết định và thực hiện những giải pháp, hành động cần thiết để củng cố chất lượng nghiên cứu khoa học-công nghệ, phát triển uy tín của trường trong lĩnh vực này, phấn đấu không ngừng tăng tỷ trọng giá trị của hoạt động nghiên cứu khoa học-công nghệ trong tổng các hoạt động của nhà trường đối với xã hội.

o Tìm các nguồn tài trợ trong và ngoài nước để tăng cường kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên trường. Đề xuất, phối hợp với Phòng quản trị thiết bị, các Khoa, Phòng liên quan trong việc tìm nguồn trang bị bổ sung và tổ chức tốt việc sử dụng trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

o Tham mưu, đề xuất Ban giám hiệu quyết định và thực hiện những giải pháp, hành động cần thiết để không ngừng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học-công nghệ, phát triển uy tín của trường trong lĩnh vực này, phấn đấu không ngừng tăng tỷ trọng giá trị của hoạt động nghiên cứu khoa học-công nghệ trong tổng các hoạt động của nhà trường đối với xã hội.

II.  Hợp tác quốc tế và trong nước:

- Hợp tác quốc tế:

o Căn cứ vào các Luật, Nghị định, Văn bản dưới Luật, Qui chế quản lý công tác hợp tác trong nước và quốc tế của nhà nước các cấp, Qui chế tổ chức và hoạt động của Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng, Phòng phối hợp Phòng tổ chức hành chính và công tác chính trị sinh viên xây dựng những qui định, qui chế về hợp tác và phát triển nhà trường trình Hiệu trưởng ký ban hành làm nền tảng cho hoạt động hợp tác và phát triển ở qui mô toàn trường.

o Lên kế hoạch trung hạn, hàng năm về các mục tiêu và hoạt động cụ thể của hợp tác quốc tế. Quản lý, kiểm tra, đánh giá và làm báo cáo hàng năm cho Ban giám hiệu và các cơ quan thẩm quyền theo luật định về các quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế. Là đầu mối chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, thủ tục xuất và nhập cảnh cho những đoàn khách quốc tế có quan hệ hợp tác với trường (thủ tục xuất nhập cảnh của CB-GV và các đoàn của trường đi công tác nước ngoài do phòng TC-HC đảm nhiệm).

o Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế.

o Quản lý, phối hợp điều hành các dự án hợp tác quốc tế, chương trình liên kết đào tạo, chuyển giao trong nghiên cứu khoa học-công nghệ. Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện phục vụ cho hoạt động quan hệ quốc tế của trường.

o Tổ chức các buổi làm việc, lễ tân, tiếp khách và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo nhà trường với các đoàn khách quốc tế. Phối hợp với các đơn vị soạn thảo nội dung hội đàm, biên bản ghi nhớ, hợp đồng liên kết và các văn bản về quan hệ quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt.

o Tham mưu cho Ban giám hiệu và cơ quan chủ quản liên quan về phương hướng, chương trình hợp tác cần xúc tiến phục vụ cho kế hoạch phát triển toàn diện của nhà trường.

o Tổ chức triển khai kế hoạch hợp tác và phát triển đã đựơc phê chuẩn. Thực hiện việc đề xuất Ban giám hiệu ban hành, hoặc tự ban hành (theo sự ủy nhiệm của Ban giám hiệu) các văn bản có liên quan để triển khai những công việc liên quan đến mảng hợp tác và phát triển nhà trường.

o Phối hợp, hướng dẫn các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm phát triển các mối quan hệ hợp tác, giúp các đơn vị tự xây dựng kế hoạch phát triển riêng cho đơn vị trên nền tảng kế hoạch phát triển chung của trường. Quản lý, phối hợp điều hành các dự án hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo được phân công.

o Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng quy định hiện hành.

- Hợp tác trong nước:

o Chủ động phối hợp và cùng các Khoa thực hiện việc liên hệ, đàm phán mở rộng hợp tác với các Viện, Sở, Ngành, Doanh nghiệp ... để ký các thoả thuận về hợp tác nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ nhận sinh viên của trường thực tập, trao đổi chuyên gia nghiên cứu-giảng dạy, tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học...

III.  Đào tạo sau đại học:

o Xây dựng kế hoạch đào tạo trung hạn và hàng năm, phối hợp các Khoa liên quan xây dựng chương trình đào tạo trình Hội đồng khoa học thông qua. Lập kế hoạch mở ngành, xây dựng chỉ tiêu và xin phép tuyển sinh, phát triển đào tạo sau đại học.

o Phát triển loại hình liên kết, liên doanh đào tạo và bồi dưỡng sau đại học với các trường, viện đại học trong và ngoài nước.

o Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban giám hiệu về xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, tài liệu học tập, nghiên cứu bậc sau đại học.

o Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học. Trực tiếp thực hiện kế hoạch tuyển sinh, thông báo, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh. Tổ chức thi và quản lý điểm thi tuyển sinh theo qui chế của Bộ giáo dục & đào tạo.

o Xây dựng và thông báo kế hoạch giảng dạy, học tập cho các Khoa theo từng học kỳ, hàng năm. Theo dõi, quản lý việc giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên. Kiểm tra, đánh giá, làm báo cáo về công tác quản lý đào tạo Sau đại học hàng năm và bất thường theo yêu cầu của Ban giám hiệu và cơ quan thẩm quyền.

o Đề xuất thành lập các hội đồng tốt nghiệp, bảo vệ luận văn, luận án theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Lập danh sách học viên đủ điều kiện tốt nghiệp trình Hiệu trưởng ký quyết định cấp bằng tốt nghiệp. Thực hiện các thống kê, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất việc chỉnh sửa chương trình, tài liệu, phương pháp đào tạo để không ngừng phát triển chất lượng đào tạo sau đại học.

o Tổ chức đào tạo, kiểm định, quản lý kết quả học tập các học phần, văn bằng tốt nghiệp. Lưu trữ: hồ sơ trích ngang của học viên, tài liệu, bài thi theo quy chế hiện hành. Quản lý và cấp bằng sau đại học theo quy định. Tổ chức lễ ra trường, phát bằng cho học viên.

o Tham mưu cho Ban giám hiệu và chịu trách nhiệm chính thực hiện việc bảo đảm chất lượng đào tạo cho bậc sau đại học, mở rộng thương hiệu và uy tín của trường trong lĩnh vực này với xã hội, thực hiện các hoạt động cụ thể để kết hợp tốt nghiên cứu với đào tạo sau đại học. Thực hiện phương châm: nghiên cứu-đào tạo sau đại học-hợp tác chuyển giao khoa học công nghệ.

o Chủ trì và phối hợp với các Khoa soạn thảo hồ sơ mở ngành đào tạo sau đại học mới.

Các chương trình đào tạo

Đào tạo trình độ Thạc sỹ

 • Thời lượng: 18 tháng
 • Khai giảng: theo khoá
Kết bạn với HieuHoc.com hoặc bấm THÍCH
để thường xuyên nhận tin mới nhất về:
 • - Ưu đãi học phí, học bổng
 • - Video/clip miễn phí tự luyện Kỹ Năng Mềm, Tiếng Anh
 • - Hướng Nghiệp, Cẩm Nang Học Tập, Thông tin Tuyển sinh...

Tìm khóa học

Từ khoá
Ngành học
Bằng cấp
Địa điểm
Danh sách khóa học đã xem
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Invalid argument supplied for foreach()

  Filename: views/box_khoahoc_daxem.php

  Line Number: 47