Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

     Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.


     Ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2010/TT-BXD hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng cơ bản, nâng cao và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. Thông tư bao gồm 5 chương, 21 điều và 12 phụ lục về các mẫu biểu trong nghiệp vụ định giá xây dựng


Phạm vi điều chỉnh:

     Thông tư này hướng dẫn hoạt động đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng cơ bản và nâng cao và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


Đối tượng áp dụng:

       1 . Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng; các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

       2. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có nguyện vọng và có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.


Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/07/2010 và thay thế các văn bản:

       1. Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình khung đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.


       2. Văn bản số 734/BXD-VP ngày 21/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố những Nội dung cơ bản của Tài liệu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.


 

      3. Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.


 

      4. Quyết định số 905/QĐ-BXD ngày 14/07/2008  của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc đính chính Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây

dựng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.


     5. Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung những nội dung cơ bản của tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


 

Trung tâm đào tạo RDC

 • Địa chỉ: P7_B15 phố Lương Định Của, P. Kim Liên, Q. Đống Đa
 • Điện thoại: 04.66752563,04.36658070,08.36017646
 • Email: khiem@yahoo.com,rdc.info68@gmail.com,rdc.info86@gmail.com
 • Website: rdc.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: 04.66752563,04.36658070,08.36017646
  • Học phí: Liên hệ trường
  • Liên hệ: Liên hệ trường
  • Văn bằng/ Chứng chỉ: chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
  • Tần suất khai giảng: theo khoá
  • Thời gian học:
  • Thời lượng:

  Nội dung khóa học

  Nội dung chương trình học định giá xây dựng

  Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành (12 tiết)

  1.1 Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình: Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai

  1.2 Trình tự lập thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư XDCT

  1.3 Điều chỉnh dự án XDCT

  1.4 Tổ chức quản lý dự án đầu tư XDCT

  1.5 Điều kiện năng lực của các chủ thể tham gia trong quá trình đầu tư XDCT


  Chuyên đề 2: Tổng quan về công tác định giá xây dựng (4 tiết):

  2.1 Khái niệm về định giá xây dựng

  2.2 Những đặc điểm của thị trường xây dựng của sản phẩm xây dựngvà công nghệ xây dựng đến công tác định giá xây dựng

  2.3 Nội dung, nhiệm vụ định giá xây dựng

  2.4 Chế độ hành nghề định giá xây dựng, tư vấn quản lý chi phí

  2.5 Mối quan hệ giữa giá XDCT với độ dài thời gian xây dựng, chất lượng CTXD

  2.6 Quản lý công tác định giá xây dựng


  Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình (12 tiết)

  3.1 Lập kế hoạch chi phí chuẩn bị dự án

  3.2 Phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án

  3.3 Phương pháp xác định suất vốn đầu tư

  3.4 phương pháp xác định chỉ số giá

  3.5 Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của dự án

  3.6 Phương pháp đánh giá ruit ro và hiệu quả của dự án


  Chuyên đề 4: Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình (16 tiết)

  4.1 Phương pháp xây dựng định mức xây dựng

  4.2 Phương pháp xác định đơn giá XDCT

  4.3 Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy

  4.4 Phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng

  4.5 Cách sử dụng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trong định giá xây dựng


  Chuyên đề 5: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí (8 tiết):

  5.1 Nguyên tắc, căn cứ, trình tự đo bóc khối lượng

  5.2 Phương pháp đo bóc khối lượng và sử dụng kết quả đo bóc khối lượng trong công tác định giá xây dựng

  5.3 Kiểm soát khống chế chi phí theo các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình


  Chuyên đề 6: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình (4 tiết)

  6.1 Sự hình thành các khoản mục chi phí công trình và cách xác định

  6.2 Phương pháp xác định dự toán XDCT

  6.3 Quản lý dự toán XDCT


  Chuyên đề 7: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (8 tiết)

  7.1 Những quy định chủ yếu liên quan đến lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

  7.2 Lập kế hoạch đấu thàu và xác định giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu

  7.3 Xác định các yêu cầu liên quan đến đề xuất tài chính và giá dự thầu

  7.4 Lập hồ sơ đề xuất tài chính và tính toán xác định giá dự thầu

  7.5 Đánh giá đề xuất tài chính và giá dự thầu


  Chuyên đề 8: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng ( 8 tiết)

  8.1 Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng

  8.2 Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

  8.3 Những nội dung chủ yếu của hợp đồng xây dựng

  8.4 Xác định giá hợp đồng xây dựng

  8.5 Điều chỉnh giá hợp đồng

  8.6 Thanh quyết toán hợp đồng

  8.7 Quản lý hợp đồng xây dựng


  Chuyên đề 9: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4tiết)

  9.1 Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư

  9.2 Quy đổi vốn đầu tư XDCT

  9.3 Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng


  Chuyên đề 10: Thảo luận và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo (8 tiết)

  10.1 Thảo luận những nội dung liên quan đến chuyên đề 3,4,5,6 (sau khi kết thúc chuyên đề 6). Thời gian thảo luận 04 tiết

  10.2 Thảo luận những nội dung liên quan đến chuyên đề 7,8,9 (sau khi kết thúc chuyên đề 9). Thời gian thảo luận 04 tiết

  10.3 Kiểm tra trắc nghiệm tuỳ theo nội dung của từng chuyên đề hoặc bài tập tình huống. Thời gian kiểm tra 30 phút

  10.4 Kiểm tra trắc nghiệm toàn bộ chương trình (cuối khoá học). Thời gian kiểm tra 120 phút

  Nhà đào tạo

  Trung tâm đào tạo RDC

  Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: Trung tâm Đào tạo RDC – Chi nhánh Công ty CP Đào tạo tư vấn xây dựng RDC

  Tên tiếng Anh: RDC training center

  Tên viết tắt: Trung tâm RDC

  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế của Trung tâm Đào tạo RDC:
  Số 0104146966-001 ngày 25/5/2010 của Phòng đăng ký kinh doanh số 2, Sở KH & ĐT Hà Nội, về việc … “Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu…”

  Đại diện pháp nhân của Trung tâm Đào tạo RDC: Hồ Lam Hồng
   

  Cùng chuyên mục