Trainer-Coach-Mentor-Consultant-Investor: Họ là ai?

Tìm hiểu vai trò của người đào tạo (trainer), huấn luyện viên (coach), cố vấn (mentor), tư vấn (consultant), nhà đầu tư (investor), đặc điểm mối quan hệ của họ với chủ doanh nghiệp/dự án khởi nghiệp

Muốn khởi nghiệp, đừng đi một mình!

Bí mật khởi nghiệp - theo ý kiến của ông Saul Singer, đồng tác giả cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp - hóa ra không phải chuyện tiền bạc, ý tưởng hay công nghệ mà chính là đội ngũ.