• Địa chỉ: Khoa Kinh tế-Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ Đường 30 tháng 4, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
  • Điện thoại: (0710) 3839 168
  • Email:
  • Website:

Giới thiệu

Trung tâm Tư vấn là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc khoa Kinh tế-QTKD có chức năng đào tạo ngắn hạn, thực hiện các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học, và tư vấn kinh tế cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng khoa Kinh tế - QTKD. Trong 02 năm đầu thành lập (2007-2008), Trung tâm chưa có tư cách pháp nhân. Từ năm 2008 trở đi, Trung tâm sẽ đăng ký tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng theo quy định của Pháp luật và chịu sự quản lý, chỉ đạo của Trưởng khoa Kinh tế - QTKD.

Văn phòng của Trung tâm đặt tại Khoa Kinh tế - QTKD.

Nhân sự của Trung tâm dự kiến là 05 cán bộ của Khoa kiêm nhiệm công tác quản lý và điều hành trực tiếp các hoạt động của Trung tâm, bao gồm các chức danh sau: 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc, 01 Kế toán và 01 Thư ký. Ngoài ra, Trung tâm còn có 95 cán bộ của Khoa có các chuyên môn sâu thuộc nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau sẽ cộng tác thường xuyên với Trung tâm theo đúng yêu cầu chuyên môn của từng công việc.

Về tài chính, Trung tâm hoạt động theo phương thức lấy thu bù chi, có tích lũy. Phần tích lũy sau khi nộp thuế, Trường, Khoa sẽ trích lập các quỹ theo quy định của Pháp luật.

Xem thêm

Khóa học