Bài giảng: Bài 2 – Cách phát âm nguyên âm dài /I:/ – Long vowel /I:/

Trong bài học lần trước các bạn đã tìm hiểu cách phát âm nguyên âm ngắn /I/, trong bài học ngữ âm cơ bản lần này, mời các bạn cùng theo dõi cách phát âm của nguyên âm dài /I:/. Vì hai âm này có cách phát âm tương đối giống nhau chỉ khác phần trường âm nên rất dễ gây nhầm lẫn. Tuy nhiên nếu chăm chỉ luyện tập thì các bạn sẽ quen dần và phân biệt được phát âm của cả hai nguyên âm này.

Long vowel /ɪ:/ – Nguyên âm dài /ɪ:/

Giới thiệu

Cách phát âm: lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên.

Mời các bạn luyện tập theo Video sau đây:

Ví dụ:

Example Transcription Meaning
sheep /∫i:p/ con cừu
meal /mi:l/ bữa ăn
marine /mə’ri:n/ thuộc biển
see /si:/ nhìn, trông
bean /bi:n/ hạt đậu
heel /hi:l/ gót chân
peel /pi:l/ cái xẻng
cheap

/t∫i:p/

rẻ
seat /si:t/ chỗ ngồi
eat /i:t/ ăn
leek

/li:k/

tỏi tây
cheek /t∫i:k/
meat

/mi:t/

thịt
cheese /t∫i:z/ phó mát
tea

/ti:/

trà
pea

/pi:/

đậu Hà Lan
three

/θri:/

số 3
key

/ki:/

chìa khóa
fleece /fli:s/ lông cừu
machine /mə’∫i:n/ máy móc

Identify the vowels which are pronounce /i:/ (Nhận biết các nguyên âm được phát âm là /i:/)

Các nguyên âm khác nhau sẽ cùng được phát âm là /i:/ trong những hợp cụ thể như sau:

1. Âm “e” được phát âm là/i:/ khi đứng liền trước hình thức tận cùng bằng phụ âm + e và trong những chữ be, he, she, me …

Example Transcription Meaning

scene

/siːn/ phong cảnh
complete /kəm’pliːt/ hoàn toàn
cede /si:d/ nhường, nhượng bộ
secede /sɪ’si:d/ phân ly, ly khai
benzene /’benzi:n/ chất băng din
kerosene /’kerəsi:n/ dầu hoả, dầu hôi
Vietnamese /vjetnə’mi:z/ người Việt Nam

2. Âm “ea” thường được phát âm là /i:/ khi: từ có tận cùng là”ea” hoặc “ea” + một phụ âm.

Example Transcription Meaning
tea /ti:/ trà
meal /mi:l/ bữa ăn
easy /’i:zɪ/ dễ dàng
cheap /t∫i:p/ rẻ
meat /mi:t/ thịt
dream /dri:m/ giấc mơ, mơ
heat /hi:t/ hơi nóng
neat /ni:t/ gọn gàng
breathe /bri:ð/ thở, thổi nhẹ
creature /’kri:t∫ə/ tạo vật
East /i:st/ hướng Đông

3. “ee” thường được phát âm là /i:/

Example Transcription Meaning
three /θri:/ số 3
see /si:/ nhìn, trông, thấy
free /fri:/ tự do
heel /hi:l/ gót chân
screen /skri:n/ màn ảnh
cheese /t∫i:z/ pho-mát
agree /ə’gri:/ đồng ý
guarantee /gærən’ti:/ bảo đảm, cam đoan

Lưu ý: khi “ee” đứng trước tận cùng là “r” của 1 từ thì không phát âm là /i:/ mà phát âm là /iə/. Ví dụ beer /biə/, cheer /t∫iə/

4. “ei” được phát âm là /i:/ trong một số trường hợp:

Example Transcription Meaning
receive /rɪ’si:v/ nhận được
ceiling /’si:lɪŋ/ trần nhà
receipt /rɪ’si:t/ giấy biên lai
seize /si:z/ nắm lấy, túm lấy
deceive /dɪ’si:v/ đánh lừa, lừa đảo
seignior /’si:njə/ lãnh chúa

Lưu ý: trong một số trường hợp khác “ei” được phát âm là /ei/, /ai/, /εə/ hoặc /e/

Example Transcription Meaning
eight /eɪt/ số tám
height /haɪt/ chiều cao
heir /hεə/ người thừa kế
heifer /’hefə/ bò nái tơ

5. “ey” thường được phát âm là /i:/ trong một số trường hợp

key /ki:/ chìa khoá

Lưu ý: “ey” còn được phát âm là /eɪ/ hay /i/ vídụ: prey /preɪ/, obey /o’beɪ/, money /mʌnɪ/

6. “ie” được phát âm là /i:/ khi nó là những nguyên âm ở giữa một chữ

Example Transcription Meaning
grief /gri:f/ nỗi lo buồn
chief /t∫i:f/ người đứng đầu
believe /bi’li:v/ tin tưởng
belief /bi’li:f/ niềm tin, lòng tin
relieve /ri’li:v/ làm nhẹ bớt (đau buồn)
relief /ri’li:f/ sự cứu trợ
grievance /’gri:vəns/ lời trách, phàn nàn
grievous /’gri:vəs/ đau khổ, đau đớn

Trường hợp ngoại lệ:

Example Transcription Meaning
friend /frend/ bạn
science /’saiəns/ khoa học

Cùng chuyên mục