Luyện tập phát âm: Bài 19 Tail hay Toil

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập cùng hai nguyên âm /ei/ và /oi/ nhé.

(Rê chuột vào phần chữ để nghe phát âm chuẩn)

Practice:

Vocabulary:

Tail (n): cái đuôi
Toil (v/n): làm việc vất vả/công việc vất vả
Soil (n): đất trồng
Bay (n): vịnh
Boy (n): con trai
Haste (v/n): vội vàng/sự vội vã
Hoist (v/n): nhấc bổng lên/cần cẩu
Ray (n): tia (sáng)

Cùng chuyên mục