Luyện tập phát âm: Bài 21 Tail hay Tile

Trong bài học mới này bạn hãy luyện tập cùng âm /ai/ và /oi/ nhé

(Rê chuột vào phần chữ để nghe phát âm chuẩn)

1 MILE = 1.6 KM

Practice:

Vocabulary:

Tile (v/n): lát, lợp/đá lát
Mail (n): thư từ
Mile (n): dặm
Stale (adj): cũ, ôi, thiu
Style (n): phong cách
Fate (n): số phận
Fight (v/n): đấu tranh, đánh nhau/cuộc đấu tranh
Hate (v/n): ghét, căm thù/lòng căm thù
Height (n): chiều cao

Cùng chuyên mục