Luyện tập phát âm: Bài 24 Rot hay Lot

Trong bài học mới này bạn hãy luyện tập cùng âm /r/ và /l/ nhé

(Rê chuột vào phần chữ để nghe phát âm chuẩn)

Practice:

Vocabulary:

Rot (v/n): mục nát, thối rữa/sự mục nát, thối rữa
Lot (n): thăm, việc rút thăm
Wrong (adj): sai, không đúng
Long (adj): dài
Right (adj): đúng
Light (n): ánh sáng
Rake (n): cái cào (để làm cỏ, làm đất)
Lake (n): hồ
Row (n): hàng, dãy
Low (adj/n): thấp/mức thấp

Cùng chuyên mục