Luyện tập phát âm: Bài 4 Bet hay Bait

Nếu bạn đã nắm vững về bài học trước thì lần này chúng tôi sẽ cùng bạn tiếp tục tìm hiểu về hai nguyên âm /e/ và /ei/.

(Rê chuột vào phần chữ để nghe phát âm chuẩn)

L

OPPOSITE OF
“ALWAYS”

Practice:

Vocabulary:

Bait (v/n): mắc mồi/mồi (câu)
Debt (n): nợ
Date(n): ngày tháng
Ale (n): rượu bia
Never (adv): không bao giờ
Neigh (v/n): hí/ tiếng ngựa hí
Gel (n): keo
Jail (v/n): tống giam/nhà tù

Cùng chuyên mục