Tiếng Anh Du Lịch – Phần 3 : Asking For Assistance

Unit 3: Asking for assistant – Yêu cầu giúp đỡ

Dialogue 1: Stopping someone – Chặn một người nào đó lại [Bấm vào để xem chi tiết]

Martin: Excuse me. l’ve just arrive here and I’ve been waiting at the baggage carousel for my suitcase I think it’s lost.
Xin lỗi. Tôi vừa mới đến đây và từ nạy đến giờ tôi đang đợi băng chuyền hành lý để lấy vali của tôi. Tôi nghĩ nó đã bị thất lạc.

Assistant: OK, sir, don’t worry about it. I’m sure we can find it.’What flight were you on?
Không sao, thưa ông, đừng lo chuyện đó. Chúng tôi tin chắc chúng tôi có thể tìm thấy nó. Ông đã đi chuyến bay nào?

Martin: Flight number MA 201 from Bangkok.
Số chuyến bay 201 đi từ Bangkok

Assistant: Yes, your bag should be on carousel 8.
Vâng, lẽ ra túi xách của ông nằm trên băng chuyền số 8

Martin: Well, this is where I’ve been waiting and its not here.
Vâng, đây là nơi tôi đã chờ nãy giờ và nó không có ở đây.

Assistant: What does your bag look like? Can you give me a description?
Túi xách của ông ra sao? Xin ông vui lòng miêu tả nó cho tôi.

Martin: Yes, I wrote my name on the label. It’s Martin Andrew White.
Có, tôi đã viết tên mình lên nhãn. Đó là Martin Andrew White.

Assistant: l’l1 just make a quick call to see if I can find it. (Hello, central? Yes. Code 17, Martin Andrew White. Yes) . Sir, your bag is being held by customs.You can pick it up there.
Tôi sẽ gọi điện ngay để liệu xem tôi có thể tìm thấy nó không. (Alo, trung tâm hả?Vâng, mã số 17, Martin Andrew White. Vâng). Vâng, túi xách của ông đang bị hải quan giữ. Ông có thể tới đó để lấy nó.

Martin: Is there a problem?
Có chuyện gì sao?

Assistant: I’m sure it’s nothing to worry about. They’ll explain it to you at the customs hall. Just follow this corridor on your left.
Tôi tin chắc là không có gì đáng lo cả. Họ sẽ giải thích cho ông ở trạm hải quan. Mời ông đi theo hành lang này phía bên trái ông đấy.

Martin: OK, thanks for your help.
Được, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ
Assistant: You’re welcome.
Không có gì.

Dialogue 2: Customs – Hải quan [Bấm vào để xem chi tiết]

Martin: Excuse me. My suitcase is missing and I was told I could collect it here.
Xin lỗi. Vali của tôi bị lạc và tôi nghe nói tôi có thể lấy nó ở đây.

Officer: Can you identify which bag is yours?
Ông có thể nhận ra túi xách nào là của ông không?

Martin: Yes, it’s this green one here.
Vâng, nó là cái màu xanh lá cây này đây.

Officer: What is your name?
Ông tên gì?

Martin: My name is Martin Andrew White.
Tên tôi là Martin Andrew White.

Officer: OK, this is your bag?
Được, đây là túi xách của ông phải không?

Martin: Yes, of course. Is there a problem, officer?
Vâng, đúng vậy. Có chuyện gì không?

Officer: It’s just that our sniffer-dog has smelled something in your bag. I’m afraid I’ll have to ask you to open it for me.
Đó chỉ là do con chó đánh hơi của chúng tôi đã ngửi thấy mùi gì đó trong túi xách của ông. Tôi e rằng phải yêu cầu ông mở nó ra cho chúng tôi xem.

Martin: Oh, I forgot about those. They must have been broken during the flight.
Àh, tôi đã quên những cái bánh đó. Có lẽ chúng đã bị bung ra trong chuyến bay.

Officer: Well, I can’t see anything else. So you’re free to go.
Oh, tôi không tìm được cái gì khác. Vậy ông có thể tự do đi.

Martin: Thank you. Good-bye.
Cảm ơn.Tạm biệt.

Officer: Good-bye.
Tạm biệt

Dialogue 3: Information Desk – Bàn hướng dẫn [Bấm vào để xem chi tiết]

Martin: Excuse me. I’m trying to get to the city centre. Where do I catch the bus?
Xin lỗi, tôi đang tìm đường đến trung tâm thành phố. Tôi đón được xe buýt ở đâu được nhỉ?

Assistant: You can catch the bus just right outside. You go through the exit doors, take a left, the bus stop should be right in front of you.
Ông có thể đón xe buýt ở ngay bên ngoài. Ông đi qua cửa ra, rẻ trái, và trạm xe buýt ở ngay trước mặt ông.

Martin: OK. Thank you.
Vâng, cảm ơn.

Assistant: And where are you going?
Và ông định đi đâu vậy?

Martin: l’m staying at the Four Seasons Hotel.
Tôi định ở khách sạn Four Seasons.

Assistant: Oh, that’s near the harbor, isn’t it?
Ồ, khách sạn đó gần cảng phải không?

Martin: Yes, it is.
Vâng, phải

Assistant: Well, in that case, you want to get a number sixty-three, it’s a blue bus and it leaves from bus station number two.
À, nếu vậy thì ông cần đón tuyến xe buýt số 63, đó là chuyến xe buýt màu xanh dương và nó rời trạm xe buýt số 2.

Martin: Oh! OK Thank you for your help.
Vâng, cảm ơn vì đã giúp đỡ.

Assistant: You’re welcome. I hope you enjoy your visit .
Không có gì. Tôi mong ông tận hưởng chuyến du lịch của mình.

Martin: Good day.
Tạm biệt

Assistant: You’re welcome.
Không có gì.

New words (từ mới)

– Carousel: băng chuyền
– Description: miêu tả
– Label: nhãn
– Customs: hải quan

Xem thêm

– Explain: giải thích
– Corridor: hành lang – Officer: nhân viên
– Sniffer-dog: chó đánh hơi
– Smell: ngửi
– Packet: gói
– Break: vỡ ra, bung ra, bẻ gãy – Identify: Nhận ra, xác nhận
– City centre: trung tâm thành phố
– Catch: bắt xe
– Exit door: cửa ra
– In front of: phiá trước
– Bus station: trạm xe buýt

Useful sentences:

1. I’ve been waiting at the baggage carousel for my suitcase. I think it’s lost.
2. What flight were you on?
3. What does your bag look like? Can you give a description?
4. I wrote my name on the label.
5. Sir. your bag is being held by custms. You can pick it up there.

Xem thêm…

7. Is there a problem? 8. Can you identify which bag is yours?
9. Is there a problem, officer?
10. Our sniffer-dog has smelled something in your bag.
11. You’re welcome to have a look.
12. I’m afraid you’re carrying a packet of biscuits and the packet has split.
13. Well, I can’t see anything else. So you’re free to go. 14. I’m trying to get to the city centre. Where do I catch the bus?

15. And where are you going?

16. Oh, that’s near the harbor, isn’t it?

17. Thank you for your help.


Expansion:

B: Excuse me. I’m a stranger here. Would you tell me where the People’s Park is?
Xin hỏi. Tôi là người lạ ở đây. Anh làm ơn chỉ cho tôi biết công viên Nhân Dân ở đâu được không?

A: The People’s Park is located on Nanjing Road, near Xizang Road, just on the opposite side of the Park Hotel.
Công viên Nhân Dân nằm trên đường Nanjing, gần đường Xizang, và đối diện ngay với khách sạn Park.


B: How long will it. take me to get there?
Tôi sẽ mất bao lâu để đi tới đó?

A: Only about ten minutes.
Chỉ khoảng 10 phút thôi

Cùng chuyên mục