Tiếng anh thương mại: Bài 1 – Introduce yourself

Học trực tuyến: Introduce yourself – Giới thiệu về bản thân

DIALOGUE: Introduce yourself [Bấm vào để xem chi tiết bài đối thoại]

Jarolean: Good morning Buyery System, can I help help you?
Chào buổi sáng, công ty Buyery xin nghe, tôi có thể giúp gì cho ông?

Jenny: Good morning Jarolean
Chào buổi sáng Jaroly.

Jarolean: good morning Jenny, your newspapers and the posts
Chào buổi sáng Jenny, báo và thư của cô đây.

Jenny: Thank you
Cảm ơn

Mr.Hast: Good morning Jenny, good weekend?
Chào buổi sáng Jenny, cuối tuần vui vẻ chứ?

Jenny: Exellant, thank you.
Rất tuyệt, cảm ơn anh. Mr.Hast: It’s cold this morning!
Sáng nay lạnh thật đấy!
Jenny: Yes, very cold.
Vâng, rất lạnh. Mr.Hast: Good morning Jarolean
Chào buổi sáng Jarolean
Jarolean: Good morning Mr.Hast. Your newspapers and your posts.
Chào buổi sáng anh Hast, báo và thư của anh đây.
Mr.Hast: Thank you very much.
Cảm ơn rất nhiều.
Jenny: Good morning Kate
Chào buổi sáng Kate
Kate: Good morning Jenny. How are you?
Chào buổi sáng Jenny. Mọi việc vẫn ổn chứ?
Jenny: I’m fine, thank you.
Vâng, rất ổn, cảm ơn anh.
Don: Good morning Jenny.
Chào buổi sáng Jenny.
Jenny: Good morning Don.
Chào buổi sáng Don.
Edward: Good morning, my name is Edward Green. I’m here to see Don Bradley.
Xin chào, tôi là Edward Green, cô vui lòng cho tôi gặp Don Bradley.
Jarolean: Oh yes, one moment, Please. Hello Jenny, Edward Green’s at the reception.
Please seat down.
Vâng, xin chờ cho một chút.
Jenny, anh Tom Bradley đang ở đây.
Anh vui lòng ngồi chờ ở kia.

Edward: Thank you.
Cảm ơn
Jenny: Are you Edward Green?
Anh là Edward Green?
Edward: Yes.
Vâng, đúng vậy.
Jenny: I’m Jenny Ross. How do you do?
Tôi là Jenny Ross, Mọi việc tốt chứ?
Edward: Hello, please to meet you.
Xin chào, rất vui được gặp cô
Jenny: welcome to Buyery System.
Chào mừng anh đến với công ty Buyery.
Edward: Thank you.
Cảm ơn
Jenny: I’m the head of administration in marketing department, my boss is Don Bradley….. Well, our boss is Don Bradley. Let me show you the department. This is the marketing department. This is my desk, oh.. that’s Don’s office. He’s not here at the moment. This is your desk: telephone, PC, and tray. Let me take your coat.
Tôi là trưởng ban quản trị ở bộ phận marketing, sếp của tôi là Don Bradley…. À không, sếp của chúng tà là Don Bradley. Để tôi dẫn anh đi xem văn phòng. Đây là bộ phận marketing. Đây là bàn làm việc của tôi, đó là phòng làm việc của Don, ông ta đã ra ngoài rồi. Đây là bàn làm việc của anh: điện thoại, máy vi tính và khay tài liệu. Để tôi treo áo lên cho anh.
Edward: Thanks
Cảm ơn
Jenny: Overhere is the station cabinet: papers, files, pencils and extras…Help yourself to what you need. Here is the photocopier and here is the fax machine and this is the coffee machine. Would you like a cup of coffee?
Đằng này là tủ văn phòng phẩm: giấy, hồ sơ, bút chì và nhiều thứ khác nữa. Anh cần gì thì cứ lấy nhé. Đây là máy photocopy, máy fax và máy pha cà phê. Anh có muốn một tách cà phê không?
Edward: No, thanks.
Cảm ơn nhưng không cần đâu.
Jenny: Kate, this is Edward Green. He’s our Marketing Executive.
Kate, đây là Edward Green, trưởng bộ phận marketing mới của chúng ta.
Kate: Ah yes, Edward. Hello, welcome to Buyery Marketing Department. À vâng, xin chào Edward, chào mừng anh đến với công ty Buyery.

* NEW WORDS:

– Post (n): bưu kiện, thư
– Cold (adj): lạnh
– Reception (n): bàn tiếp tân
– Administration (n): ban quản trị
– Depatment (n): bộ phận
– Desk (n): bàn giấy

Xem thêm

– Office (n): văn phòng
– At the moment: ngay bây giờ
– PC (personal computer): máy vi tính cá nhân
– Tray (n): khay để hồ sơ
– Cabinet (n): tủ để hồ sơ
– Paper (m): giấy
– Pencil (n): bút chì
– Photocopier (n): máy photocopy

* USEFUL SENTENCES:

1. Good morning Buyery System, can I help help you?
2. Good morning Mr.Hast. Your newspapers and your posts
3. Good morning, my name is Edward Green. I’m here to see Don Bradley
4. Hello, please to meet you
5. welcome to Buyery System
6. This is your desk: telephone, PC, and tray
7. Let me take your coat.

Cùng chuyên mục