Tiếng anh thương mại: Bài 10 – Reschedule plans and arrangements – Sắp xếp lại những dự định và kế hoạch

Học trực tuyến: Reschedule plans and arrangements – Sắp xếp lại những dự định và kế hoạch

Dialogue [Bấm vào để xem chi tiết bài đối thoại]

Smith: Edward, I’m sorry. I’m afraid that I have to cancel our meeting tomorrow.
Edward, tôi xin lỗi. Tôi e rằng tôi phải hủy bỏ cuộc họp của chúng ta vào ngày mai.

Edward: That’s no problem. Shall we postpone the meeting to next week?
Không có chi. Chúng ta dời lại vào tuần sau phải không?

Smith: No, I’m afraid I’m not postponing out meeting, I’m canceling it.
Không, không phải dời mà là hủy bỏ.

Edward: We need to sign the contract to complete the deal, didn’t we? Is there any problem?
Chúng ta cần ký hợp đồng để hoàn thành công việc. Có vấn đề gì sao?

Smith: No, not for me. But perhaps there’s a problem for you. I’m afraid big boss won’t be in the catalogue.
Không, không phải tôi. Vấn đề ở chỗ anh. “Sếp lớn” sẽ không xuất hiện trong danh mục.

Edward: Are we too late for the printing deadline?
Chúng tôi đã không hoàn thành kịp thời hạn để in sao?

Smith: No, that’s not the point. I’m not going to use big boss. I’m going to use another product.
Không, đó không phải là vấn đề. Tôi sẽ không sử dụng “sếp lớn”. Tôi sẽ in một sản phẩm khác.

Edward: I don’t understand.
Tôi không hiểu.

Smith: Well, listen and you will understand. This is a new product from JK toy. It’s called the Dealer Dan.
Được rồi, nghe đây và anh sẽ hiểu. Đây là sản phẩm mới từ công ty đồ chơi JK, Dealer Dan.

Dealer Dan: Hello, this is Dealer Dan. I’m the best thing on the voice activated toy market.
Xin chào, tôi là Dealer Dan. Tôi là món đồ chơi hay nhất trên thị trường đồ chơi kích hoạt bằng giọng nói.

Smith: Edward, you’re still there?
Edward, anh còn ở đó chứ?

Edward: Yes.
Vâng.

Smith: Good, isn’t it?
Tốt quá phải không?

Edward: you say he’s called Dealer Dan?
Anh nói đó là Dealer Dan?

Smith: Yes, he arrived yesterday afternoon. The head of marketing from JK toy introduced it. They’re launching on January 20th.
Phải, anh ta mới đến chiều hôm qua. Trưởng bộ phận tiếp thị của hãng đồ chơi JK đã giới thiệu, họ sẽ tung ra thị trường vào ngày 20 tháng 1.

Edward: What? Is Dealer Dan solar powered?
Sao? Dealer Dan sử dụng năng lượng mặt trời chứ?

Smith: Yes.
Phải.

Edward: And voice activated?
Và kích hoạt bằng giọng nói?

Smith: Yep. It’s the same technology but cheaper. I think Dealer Dan would like to say bye bye.
Phải, cùng một công nghệ nhưng rẻ hơn. Tôi nghĩ Dealer Dan muốn chào tạm biệt.

Dealer Dan: Bye bye.
Tạm biệt.

Edward: I don’t understand.
Tôi không hiểu.

Dealer Dan: If you can’t stand the heat, get out of the kitchen.
Nếu anh không chịu được cái nóng thì hãy ra khỏi bếp đi.

Receptionist: I think Mr.Pieces is running behind schedule but it won’t be long.
Tôi nghĩ ông Pieces đang bận nhưng sẽ không lâu dâu.

Visitor: Thank you.
Cảm ơn.

Edward: Have you seen Don?
Cô có thấy Don không?

Receptionist: He’s in the boardroom, in the meeting.
Anh ấy đang họp trong phòng.

Edward: Something important has come up, I need to talk to him.
Có việc quan trọng, tôi cần phải nói với Don.

Receptionist: He’s with Mr.Ronnie. Go on.
Anh ta đang họp với ông Ronie. Anh vào đi.

Don: We’ll get some example of this plan for you and it will also be a point of sale video of the product. Come in.
Tôi sẽ lấy một số mẫu cho anh và nó sẽ là điểm chủ yếu trong viđeô về sản phẩm. Vào đi.

Edward: Don, Mr.Ronnie. Sorry to interupt. Something important has come up. Can you spare a minute?
Don, ông Ronnie. Xin lỗi vì đã chen ngang. Tôi đang có việc gấp. Có thể cho tôi một phút không?

Don: Can’t you wait? I’ll be throught in 10 minutes.
Anh chờ được không? Tôi sẽ xong trong vòng 10 phút nữa.

Edward: No, really.
Thật tình là không.

Don: Ok. Do you mind if I do with this?
Ok. Anh có phiền không?

Edward: I think we got a problem. I’ve just talk to Mr.Smith on the phone. The catalogue deal is off. JK toy are launching Dealer Dan.
Tôi nghĩ chúng ta vấn đề. Tôi vừa mới nói chuyện với ông Smith qua điện thoại. Sự hợp tác về danh mục đã bị hủy. Hãng đồ chơi JK đang tung sản phẩm Dealer Dan?

Don: Who the hell is Dealer Dan?
Ai là Dealer Dan?

Clive: Let’s get this straight. You think we will meet the target.
Vào thẳng vấn đề đi. Anh nghĩ chúng ta có thể hoàn thành mục tiêu.

Derek: Yes, we do but we all need to increase overtime or take on some casual staff.
Phải, nhưng chúng ta phải làm ngoài giờ hoặc thuê cộng tác viên.

Don: Do you mind if I bothering?
Tôi không làm phiền chứ?

Clive: Not at all. What’s the matter?
Không, có chuyện gì sao?

Don: I think we need to talk. Something important has come up.
Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện, có chuyện quan trọng.

New words:
– Postpone (v): trì hoãn
– Sign (n): ký tên
– Boardroom (n): phòng họp
– Come up (v): được nêu lên, được đặt ra
– Take on (v): thuê, mướn

Useful sentences:
1. I’m afraid that I have to cancel our meeting tomorrow.
2. I’m the best thing on the voice activated toy market.
3. Are we too late for the printing deadline?
4. Is Dealer Dan solar powered?
5. Sorry to interupt. Something important has come up. Can you spare a minute?
6. The catalogue deal is off.
7. Let’s get this straight.

Cùng chuyên mục