Tiếng anh thương mại: Bài 2 – Using the telephone

Học trực tuyến: Using the telephoneNói chuyện qua điện thoại

DIALOGUE[Bấm vào để xem chi tiết bài đối thoại]

Edward: Hello, my name is Edward Green. I would like to speak to Mr.Smith, please.
Xin chào, tôi là Edward Green. Cô vui lòng cho tôi nói chuyện với ông Smith.

Secretary: I am sorry that Mr.Smith isn’t available.
Xin lỗi, hiện giờ ông Smith đang bận.

Edward: OK, I’ll ring back. Does Mr.Smith have a direct line?
Vậy tôi sẽ gọi lại sau. Ông Smith có điện thoại riêng không?

Secretary: I’m sorry that the number is confidential.
Xin lỗi, tôi không thể cho anh số điện thoại được.

Edward: OK, thank you.
Vâng, cảm ơn.

Jenny: It’s very difficult to speak to Mr.Smith.
Rất khó để nói chuyện với ông Smith.

Edward: Yes, I know.
Tôi biết.

Telephone answer: Good morning, RUWT Advertising.
Xin chào, công rt quảng cáo RUWT

Don: Good morning, this is Don Bradley. Can I talk to Phil Watson, please?
Xin chào, tôi là Don Bradley. Cô vui lòng cho tôi gặp Phil Watson.

Telephone answer: What company are you from, please?
Xin hỏi anh ở công ty nào gọi tới?

Don: Buyery System.
Công ty Buyery.

Telephone answer: I’ll put you through.
Tôi sẽ nối máy cho anh.

Telephone answer: Phil Watson’s phone.
Điện thoại của Phil Watson.

Don: Good morning, Can I talk to Phil, please?
Xin chào, tôi có thể nói chuyện với Phil không?

Telephone answer: Can I ask who’s calling, please?
Xin hỏi ai đang gọi tới ạ?

Don: Don Beadley from Buyery System.
Don Bradley từ công ty Buyery.

Telephone answer: Well, Mr.Phil isn’t at the office in the moment. Can I take the message or would you like to ring him on the mobile phone?
Bây giờ Phil không có ở văn phòng. Ông sẽ để lại lời nhắn hay ông sẽ gọi điện thoại di động cho ông ấy?

Don: I’ll try the mobile. Can I have the number, please?
Tôi sẽ gọi điện thoại di động. Anh vui lòng cho tôi xin số điện thoại.

Telephone answer: 0802 543 77
0802 543 77

Don: Just let me check that. 0802 543 77.
Để tôi kiểm tra lại. 0802 543 77.

Telephone answer: That’s it.
Đúng rồi.

Don: Thanks.
Cảm ơn anh.

Phil: Hello, Phil Watson.
Xin chào, Phil Watson nghe đây.

Don: Hello Phil, this is Don Bradley.
Chào Phil, Don Bradley đây.

Phil: Hello Don, sorry to keep you waiting. How are you?
Chào Don, xin lỗi đã để anh đợi lâu. Anh vẫn khỏe chứ.

Don: I’m fine, thanks. Can we meet? We have a new prodcut and I want you to see it.
Vâng, tôi rất khỏe, cảm ơn. Chúng ta có thể gặp nhau không? Chúng tôi có một sản phẩm mới và tôi muốn anh xem qua.

Secretary: Hello, Mr.Smith’s office.
Xin chào, đây là văn phòng của ông Smith.

Edward: Hello, my name is Edward Green from Buyery System. I rang earlier, I would like to speak to Mr.Smith, please?
Xin chào, tôi là Edward Green ở công ty Buyery. Tôi đã gọi trước đó rồi, tôi muốn nói chuyện với ông Smith.

Secretary: I’m afraid Mr.Smith isn’t in the office at the moment. Can I ask what it is about?
Tôi e rằng bây giờ ông Smith không ở văn phòng. Tôi có thể hỏi ông cần gặp ông ấy có chuyện gì không ạ?

Edward: It is very important. I represent Buyery System, We’ve got a new product and I want Mr.Smith to see it.
Việc này rất quan trọng. Tôi đại diện cho công ty Buyery, chúng tôi có sản phẩm mới và tôi muốn ông ấy xem qua.

Secretary: Please sent the product specification by mail Mr.Green.
Ông Green, ông vui lòng gửi thông tin sản phẩm qua thư.

Edward: I would like Mr.Smith to see the product. I would like to spedk to Mr.Smith direct, when is the good time to call?
Tôi muốn ông Smith xem qua sản phẩm. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với ông ấy, khi nào thuận tiện để tôi có thể gọi?

Secretary: You could try ringing this afternoon.
Anh thử gọi lại vào buổi chiều xem sao.

Edward: Thank you, good bye.
Cảm ơn, xin chào.

NEW WORDS:
Ring (v): gọi điện thoại
Available (adj): rảnh để nói chuyện với ai
Confidential (adj): bí mật, không thể tiết lộ.
Check (v): kiểm tra
Advertising (n): quảng cáo
Product (n): sản phẩm
Specification (n): đặc điểm kỹ thuật.

USEFUL SENTENCES:
1. Hello, my name is Edward Green. I would like to speak to Mr.Smith, please.
2. Good morning, RUWT Advertising
3. Good morning, this is Don Bradley. Can I talk to Phil Watson, please?
4. Can I ask who’s calling, please?
5. Well, Mr.Phil isn’t at the office in the moment. Can I take the message or would you like to ring him on the mobile phone?

Xem thêm

6. I’ll try the mobile. Can I have the number, please?
7. I’m afraid Mr.Smith isn’t in the office at the moment. Can I ask what it is about?
8. It is very important. I represent Buyery System, We’ve got a new product and I want Mr.Smith to see it.
9. Please sent the product specification by mail Mr.Green
10. You could try ringing this afternoon

Cùng chuyên mục