Tiếng anh thương mại: Bài 5 – Describing your company’s product – Miêu tả một sản phẩm của bạn

Học trực tuyến: Describing your company’s product – Miêu tả một sản phẩm của bạn

DIALOGUE [Bấm vào để xem chi tiết bài đối thoại]

Don: Let’s have a run-through. We must get this right. The first, we have introductions. Second I’ll talk about the background: company growth, staffing levels, return on investment, turnover and pre-tax profit. Third, Derek you’ll talk about the product range, that at this stage of presentation we want to give a broad company profile, don’t give too much detail about the specific products.
Tổng dợt một lần nhé, chúng ta phải làm cho thật tốt. Đầu tiên sẽ là phần giới thiệu. Thứ nhì tôi sẽ nói về tổng quan: sự hình thành công ty, nhân sự và lợi nhuận, doanh thu và lãi trước khi đóng thuế. Thứ ba, Derek anh sẽ nói về sản phẩm, ở phần này chúng ta nên nói về tiền sử công ty nên đừng tập trung quá nhiều về sản phẩm.

Derek: Ok, Don. I’ll describe the range and say which products are successful.
Được rồi Don, tôi sẽ nói về chất lượng và sản phẩm nào thành công nhất.

Don: Good, Mr.Sakai may want to discuss certain products so be ready for that. At the end of this section of the presentation I will ask Mr.Sakai if he has any question. We won’t discuss about research and development at this stage, it will come at the end. Then Kate, you talk about major markets and sales stategy. Is everything ready?
Tốt, có lẽ ông Sakai sẽ muốn thảo luận về một sản phẩm nào đó nên hãy chuẩn bị. Cuối phần này tôi sẽ hỏi xem ông ấy có thắc mắc nào không. Chúng ta sẽ không nói về nghiên cứu và phát triển trong phần này mà chờ đến phần cuối. Sau đó Kate sẽ nói về thị trường và chiến lược kinh doanh. Mọi thứ sẵn sằng chứ?

Kate: Everything is ready I hope.
Vâng, tôi nghĩ vậy.

Printing service: Right, the product’s type photo here that just remind me is the product called big-boss or non-big-boss?
À, sản phẩm của anh gọi là “sếp lớn” hay là “sếp không lớn” nhỉ?

Edward: Big-boss.
“Sếp lớn”

Printing service: Ok, these letters or these blacknesses?
Được rồi, anh thích kiểu chữ này hay là kiểu kia?

Edward: Nope. I don’t like these blackness.
Tôi không thích kiểu chữ đen này.

Printing service: Ok, this.
Cái này thì sao?

Edward: Can it be larger?
Có thể to hơn được không?

Printing service: Yes, like this. It looks good like that.
Được chứ. Nhìn sẽ giống thế này.

Edward: Excellent. It’s very clear. It’s easy to read. That’s what I want
Tuyệt vời. Rất rõ ràng và dễ đọc. Tôi muốn thế này.

Don: Again, welcome to Buyery System. We are very honored to have this opportunity of making this presentation to you Mr.Sakai. In the next hour and half we hope to show that: one Buyery System has the right product range for today marketplace and the ambitious plan for the future. Two that our market share in Europe is growing at a steady rate. Three that our marketing stategy in the US is very successful. And lastly four that we can be a major player in far Easten markets and we’re sure that we can be a major player in these markets. If you have any questions, please feel free to interrupt at anytime. Well, first of all some background information of Buyery System. As you know, the company started over four years ago. By Mr.Harris Senior. In those day the company’s core business was model railways and cars.
Một lần nữa chào mừng ông đến với công ty Buyery. Chúng tôi rất vinh dự khi có cơ hội được gặp ông, ông Sakai. Trong 1 giờ 30 phút tới chúng tôi hy vọng được nói về những việc sau: thứ nhất là công ty chúng tôi có những sản phẩm chất lượng cao cho thị trường ngày nay và kế hoạch trong tương lai. Thứ 2 cổ phiếu của chúng ta bên Châu Âu tăng lên đều đều. thứ 3, chiến lược tiếp thị của chúng ta ở Hoa Kỳ rất thành công. Và cuối cùng, thứ 4 chúng ta có thể có chỗ đứng lớn hơn trong thị trường Đông Âu và chúng tôi chắc chắc rằng chúng tôi sẽ phát triển mạnh trên thị trường này. Nếu như có bất kì thắc mắc gì xin đừng ngại sẽ ngắt lời chúng tôi. Và đầu tiên tôi xin nói về lịch sử hình thành của công ty. Như quý vị đã biết, công ty được thành lập cách đây 4 năm bới ông Harris. Vào những ngày đầu, sản phẩm chính của chúng ta là mô hình tàu hỏa và xe hơi.

Printing service: And here, we have some copy that tell us the product complete.
Đây, chúng ta có một vài bản thảo về sản phẩm hoàn chỉnh.

NEW WORDS:

– Run-through (n): tổng dợt
– Introduction (n): sự giới thiệu
– Background (n): thông tin cơ bản
– Return on investment (ROI (n)): lợi nhuận
– Turnover (n): doanh thu
– Pre-tax (v/n): trước thuế
– Profit (v/n): làm lợi/lợi nhuận
– Range (n): loại
– Broad (adj): rộng

Xem thêm

– Profile (n): tiểu sử sơ lược, mô tả sơ lược
– Detail (n): chi tiết
– Specific (adj): cụ thể
– Describe (v): miêu tả
– Certain (adj): khó xác định
– Section (n): phần, khúc
– Research (v/n): nghiên cứu/sự nghiên cứu
– Strategy (n): chiến lược
– Remind (v): nhắc nhở
– Letter (n): mẫu tự
– Honored (adj): vinh dự
– Ambitious (adj): nhiều tham vọng
– Steady (adj): đều đặn
– Market/marketplace (n): thị trường
– Interrupt (v): ngắt lời
– Core (n): chủ yếu, nòng cốt
– Model (n): mô hình
– Railway (n): tàu hỏa

USEFUL SENTENCES:

1. We must get this right
2. I’ll describe the range and say which products are successful
3. Mr.Sakai may want to discuss certain products so be ready for that
4. At the end of this section of the presentation I will ask Mr.Sakai if he has any question
5. The product’s type photo here that just remind me is the product called big-boss or non-big-boss?

Xem thêm

6. We are very honored to have this opportunity of making this presentation to you Mr.Sakai.
7. In the next hour and half we hope to show that.
8. If you have any questions, please feel free to interrupt at anytime.
9. In those day the company’s core business was model railways and cars.

Cùng chuyên mục