Tiếng Anh Văn Phòng- Phần 2: MY JOB DESCRIPTION

Dialogue 1: Your skill [Bấm vào để xem chi tiết bài đối thoại]

Mr.Smith: What’s your favorite topics at university?
Ở đại học, cô thích môn học nào nhất?

Jane: My favorite topic were letter writing, dictation and filing studies.
Tôi thích nhất là môn viết thư, viết chính tả và lưu trữ thông tin.

Mr.Smith: What do you think are your strengths?
Cô nghĩ thế mạnh của cô là gì?

Jane: I have good patience and English language skills.
Tôi có tính kiên nhẫn và kỹ năng về tiếng Anh.

Mr.Smith: Are you computer literate?
Cô có sủ dụng được máy vi tính không?

Jane: Yes, I can use the Windows and Excell.
Tôi có thể sử dụng hệ điều hành Windows và chương trình Excell.

Mr.Smith: Can you type?
Cô có thể đánh máy không?

Jane: Yes, fifty words per minute.
Được, khoảng 50 từ một phút.

Mr.Smith: Are you familiar with the internet?
Cô sử dụng internet thành thạo không?

Jane: Yes, I am familiar with the internet. I like surfing in my freetime.
Có, tôi thường lướt mạng khi rảnh rỗi.

Mr.Smith: What is your favorite website?
Cô thích trang web nào nhất?

Jane: My favorite website is www.bbc.com.
Tôi thích nhất là trang www.bbc.com

Dialogue 2: getting a job [Bấm vào để xem chi tiết bài đối thoại]

Mr.Smith: Can you work with large groups of people?
Cô có thể làm việc với những nhóm với nhiều thành viên không?

Jane: I enjoy working on a large team.
Tôi rất thích làm việc nhóm.

Mr.Smith: Do you mind working on weekend?
Cô có ngại phải làm việc vào cuối tuần không?

Jane: No, I don’t mind working on weekend.
Không, tôi không ngại.

Mr.Smith: Wow, you look like the person I need.
Chà, có vẻ như cô là người tôi cần.

Jane: Thank you, I really like this job.
Cảm ơn, tôi thực sự rất thích công việc này.

Mr.Smith: OK. I’ll give you the job as my secretary.
Được rồi, cô sẽ là thư ký của tôi.

Jane: Thank you very much.
Cảm ơn rất nhiều.

Mr.Smith: When would you like to start working?
Khi nào cô có thể bắt đầu.

Jane: As soon as possible.
Càng sớm càng tốt.

Mr.Smith: Next Monday, at nine A.M?
Thứ 2 tuần tới, vào lúc 9 giờ sáng thế nào?

Jane: Next Monday sounds fine.
Thứ 2 tuần tới rất tốt.

Mr.Smith: So we’ll see you on Monday at nine A.M. Congaratulation!
Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau vào 9 giờ sáng thứ 2 tuần sau. Chúc mừng cô!

Jane: Thank you very much for this opportunity. I will not disapoint you.
Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội. Tôi sẽ không làm ông thất vọng.

Mr.Smith: Good because I like hard working people.
Tôi rất thích những người làm việc chăm chỉ.

NEW WORDS:
– Favorite: Ưa thích
– Strength: Điểm mạnh, thế mạnh
– Type: Đánh máy
– Familiar (with) : Thành thạo
– Surf the net: lướt mạng
– Work in a team: Làm việc theo nhóm
– Congratulations: Xin chúc mừng
– Disappoint: Làm thất vọng, làm phật lòng ai
– Otherwise: Nếu không

USEFUL SENTENCES:

1. What were your favourite topics at university?
2. My favourite topics were letter writing, dictation and filing studies.
3. What do you think are your strengths?
4. I have good patience and English language skills.
5. Are you computer literate?

Xem thêm

6. Can you type?
7. Are you familiar with the Internet?
8. Can you work with larger groups of people?
9. Yes, I enjoy working in a large team.
10. Do you mind working on weekends? g
11. When would you like to start working?
12. As soon as possible.
13. Thank you very much for this opprtunity. I will not disappoint you.

EXPANSION:
A: How are your typing skills?
B: I’ve been typing for many years.
A: How many words do you type per minute?
B: I type 65 words per minute.
A: Can you take dictation?
B: Yes. ma’am. I can take dictation.
A: Do you take shorthand?
B: Yes, I take shorthand pretty fast.

Xem thêm

A: Have you any experience with a computer?
B: I have approximately three years experience in using a
computer.
A: What kind of computers are you experienced in?
B: I’m experienced in IBM-PC compact and Great Wall
computers,
A: What kind of software do you have working knowledge of?
B: I have working knowledge of WINDOWS and DOS.
A: What certificates have you received?
B: I’ve receied a Computer Operator’s Qualification Certificate.
A: Can you drive?
B: I’m learning now.

A: What date can you start to work?
B: I’ll quit my job in the Gold Horse Company.
A: Can you start on Monday?
B: I’m afraid not, but can you make it Thursday afternoon?
A: That’s all right. When you come, ask for Smith, Ok?
B: No proplem.
A: It’s a pleasure to have you here.
B: I’m sure I will enjoy working here, too.
A: I hope so. We’ll look forward to your coming back
B: Thank you. Goodbye.
A: Goodbye.

Cùng chuyên mục